Výrobky - 13. 6. 2021

Cena fotovoltaických panelů versus jejich přínos


Využívat energii ze slunce pro výrobu elektÅ™iny bylo jeÅ¡tÄ› v polovinÄ› dvacátého století pouze utopistickým snem, ale jak Å¡el Äas, zaÄaly se na nejprve v laboratořích a pak na trhu objevovat první fotovoltaické Älánky. ZpoÄátku to byly jen velmi drahé a nerentabilní projekty, ale dnes už to rozhodnÄ› neplatí.

fotovoltaický panel

Fotovoltaika nejen na provoz spotÅ™ebiÄů

NÄ›kteří lidé se domnívají, že fotovoltaické panely jsou striktnÄ› urÄeny pro výrobu elektrické energie, kterou lze využít pouze pro bÄ›h domácích spotÅ™ebiÄů, jako je chladniÄka, kuchyňské přístroje, výpoÄetní technika, televizory a samozÅ™ejmÄ› svÄ›telné okruhy. V takovém případÄ› by ovÅ¡em úspora elektrické energie nepÅ™edstavovala významný důvod pro vybudování tÄ›chto systémů. PoÅ™izovací cena fotovoltaických panelů se dříve „zaplatí“ provozem nároÄnÄ›jším, kdy jsou ve hÅ™e zejména další prvky, jako je vytápÄ›ní a ohÅ™ev vody.

fotovoltaika na střeše

Existuje možnost využít fotovoltaiku pro napojení do podlahového vytápÄ›ní a souÄasnÄ› pro zásobník k ohÅ™evu pitné Äi užitkové vody. Do tohoto okruhu je možné zahrnout i automatickou praÄku, případnÄ› myÄku kuchyňského nádobí a využít již pÅ™edehřáté vody ze zásobníku, což opÄ›t pÅ™inese významné snížení nákladů pro provoz domácnosti.

S tÄ›mito úvahami pak můžete vzít do ruky kalkulaÄku a vypoÄítávat postupnÄ› výhodnost celkové investice, kdy do ní zapoÄítáte i získanou státní dotaci. NÄ›které firmy se mohou pochlubit takříkajíc plnou úspěšností v žádostech o dotace, což jim také pÅ™ispívá k pozitivním referencím.

Technické podrobnosti ohlednÄ› výše uvádÄ›ného Å™eÅ¡ení vám rádi vysvÄ›tlí technik Äi zástupce firmy, který za vaÅ¡i zakázku bude zodpovídat, a mÄ›li byste také být obeznámeni s údržbou zařízení a s jeho provozem. NejvÄ›tší radost vám ovÅ¡em pravdÄ›podobnÄ› pÅ™inese samotné slunce, bez jehož životodárného záření by takovéto smÄ›lé projekty vůbec nemohly existovat.

Copyright 2024 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress